Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 
УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

Ми смо Ваш поуздан партнер. Оспособљени смо да својим садашњим и будућим клијентима пружамо професионалне услуге на врло завидном нивоу, уз висок степен флексибилности и индивидуалног приступа, користећи најсавременије методолошке приступе, из следећих области:
 
Послови ревизије

 • финансијских извештаја
 • консолидованих финансијских извештаја
 • пословања
 • бонитета
 • солвентности
 • специјалних биланса

Услуге ревизије утрошених средстава пројеката који су финансирани из  донаторских извора

Услуге сродне ревизији
 • ангажовање на прегледу финансијских извештаја
 • ангажовања на основу којих се пружа уверење
 • ангажовање на прегледу пројектованих финансијских информација
 • ангажовања на обављању уговорених поступака, које између осталог обухвата издавање Извештаја о налазима чињеничног стања о  испуњењу обавеза у складу са уговорима о купопродаји друштвеног капитала и осталим уговорима
 • ангажовања на изради извештаја о налазима чињеничног стања за верификацију трошкова по основу уговора о донацијама
 • ангажовања на компилацији финансијских информација

Финансијски консалтинг
 • израда Due diligence
 • израда студија изводљивости
 • израде бизнис планова
 • анализа бонитета
 • пројектовање финансијских и cash flow извештаја
 • консултанти у процесу приватизације

Пореска  саветовања
 
Рачуноводствене услуге
 • израда рачуноводствених политика у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање
 • израда пројеката погонског књиговодства
 • израда протока документације и др.
 • организација чувања документације
 • организације и рационализација рачуноводства


Услуге из области процене вредности капитала и израде програма приватизације, за потребе приватизације, купопродаје акција или удела, оснивање правних лица или било какве статусне промене

Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и обртних средстава у циљу вредновања по поштеној вредности у складу са Међународним рачуноводственим стандардима

Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и обртних средстава за потребе пословних банака и других поверилаца (овлашћени проценитељи на листи пословних банака)

Услуге процене вредности и вештачења за потребе судских органа

Услуге процене вредности у складу са  Законом о стечају и Националним стандардом  о начину и поступку уновчења стечајног дужника

Услуге процене тржишне вредности акција у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о хартијама од вредности

Услуге из области анализе и истраживања тржишта у процесу доношења инвестиционих одлука

Надзор и контрола токова документације, поступака књижења као и саме организације рачуноводства и администрације у циљу унапређења истих и отклањања евентуалних недостатака

Израда месечних обрачуна зарада и накнада зарада, израда потербних образаца (ПП ОД, ПП ОД1, ПП ОПЈ), вирмана за уплату (доприноси, обуставе, текући рачуни), годишњих образаца М4, М4-К, ППП.
 
Актуарске услуге обрачуна бенефиција и других примања запослених у складу са МРС 19 -  Накнаде запосленима

Правни консалтинг за све врсте статусних промена и промена правне форме привредног друштва, од саветодавних услуга до оперативног спровођења

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs